Cyfoeth Naturiol Cymru
Llywodraeth Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Cartrefi Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Grŵp Llandrillo Menai
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Heddlu Gogledd Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Sir Ddinbych