Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Llywodraeth Cymru
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai
Grŵp Llandrillo Menai
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cartrefi Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Heddlu Gogledd Cymru