Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Parc Cenedlaethol Eryri
Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Cyfoeth Naturiol Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Heddlu Gogledd Cymru
Cartrefi Conwy
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych